தரம் 12

தேவையான விடயத்தின் மீது Click செய்யவும்

க.பொ.த. உயர்தர இறுதிப்பரீட்சைக்கு இலகுவாகக் கற்பதற்கு ஏற்றவகையில் பிரிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்

இலங்கையின் ஓவியக்கலை

இலங்கைச் சிற்பக்கலை

இலங்கைக் கட்டடக்கலை

இந்தியக்கலை ஆக்கங்கள்

ஐரோப்பிய கலைப்படைப்புக்கள்

error: Content is protected !!