இத்தளம் பற்றி…

பாடசாலையில் தரம் 6 தொடக்கம் 13 வரை தமிழ் மொழிமூலம் சித்திரக்கலையை ஒரு பாடத்தெரிவாகக்கொண்டு கற்பவர்களுக்கு தேவையான விடயங்களை இயன்றளவு வளங்கவேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் பரீட்சார்த்தமாக உருவாக்கப்பட்ட வலைத்தளத்திற்கு கிடைத்த வரவேற்பையடுத்து பலரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க நீண்டகாலச் செயற்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டு இத்தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.இதில் சித்திரக்கலை பாட ஆசிரியர் அறிவுரைப்பு வழிகாட்டியில் உள்ள மாணவருக்குத் தேவையான விடயங்களை முதலில் உள்ளடக்கியபின்னர் செய்முறைப் பகுதிக்குரிய விடயங்களும் மேலதிக தேடலுக்குரிய விடயங்களும் தொடர்ந்து பதிவேற்றப்படும்.கருத்துக்கள், ஆலோசனைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன…(gajooran@gmail.com)நன்றி.C

இத்தளம் பற்றி… Read More »