வர்ணங்கள்

 • சிவப்பு, மஞ்சள், நீலம் என்பன மூலவர்ணங்களாகும். இம் மூலவர்ணங்களை தேவைக்கேற்ப ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதன் மூலம் ஏனைய வர்னங்களைப் பெறலாம். மூலவர்ணங்களை பிரதான வர்ணம், ஆரம்ப வர்ணம், அடிப்படை வர்ணம், மற்றும் தூய வர்ணம் எனவும் அழைக்கப்படும்.
 • மூலவர்ணங்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதன் மூலம் ஊதா, செம்மஞ்சள், பச்சை போன்ற வர்ணங்கள் பெறப்படும். இவை கலப்பு வர்ணங்கள் எனப்படும். கலப்பு வர்ணங்களை அயல் வர்ணம், இரண்டாம் வர்ணம் மற்றும் துணை வர்ணம் எனவும் அழைக்கப்படும்.
 • இவற்றை வர்ணச்சக்கரம் மூலம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளலாம்.

வர்ணச்சக்கரம்

 • மூலவர்ணங்கள் மூன்றையும் கலப்பதன் மூலம் கபில வர்ணம் பெறப்படும்.

எதிர்வர்ணங்கள்

 • வர்ணச்சக்கரத்தில் ஒன்றுக்கொன்று எதிரெதிரே உள்ள வர்ணங்கள் எதிர்வர்ணங்களாகும்.
  அதாவது, மூலவர்ணங்கள் இரண்டைக் கலக்கும்போது கிடைக்கும் கலப்புவர்ணமானது எஞ்சிய மூலவர்ணத்திற்கு எதிர்வர்ணமாகும்.

  உதாரணம் :

சிவப்பு எதிர்வர்ணம் பச்சை
மஞ்சள் எதிர்வர்ணம் ஊதா
நீலம் எதிர்வர்ணம செம்மஞ்சள்

குளிர்வர்ணங்கள்

 • கண்ணிற்கு குளிர்மையுணர்வைத் தருவதும் பின்செல்லும் இயல்புடையதுமான வர்ணங்கள் குளிர்வர்ணங்களாகும்.
  உதாரணம் : பச்சை, நீலம், ஊதா

வெப்பவர்ணங்கள்

 • நீண்ட தூரத்திற்கு தெரியக்கூடியதும் முன்செல்லும் இயல்புடையதுமான வர்ணங்கள் வெப்பவர்ணங்களாகும்.
  உதாரணம் : மஞ்சள், செம்மஞ்சள், சிவப்பு

பொதுவர்ணங்கள்

 • கறுப்பு மற்றும் வெள்ளை என்பன பொதுவர்ணங்களாகும்.

வர்ண ஒத்திசைவு

 • அயல்வர்ணங்களை அருகருகே தீட்டும்போது ஏற்படும் தன்மை வர்ண ஒத்திசைவு எனப்படும்.

வர்ணபலம்

 • வர்ணமொன்றை மென்மையாகவும் கருமையாகவும் தீட்டும்போது ஏற்படும் தன்மை வர்ணபலம் எனப்படும்.

பயிற்சி வினாக்கள்

 1. மூலவர்ணங்கள் எவை?
 2. மூலவர்ணங்கள் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
 3. கலப்புவர்ணங்கள் எவை?
 4. கலப்புவர்ணங்கள் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?
 5. மூலவர்ணங்கள் மூன்றையும் கலப்பதன் மூலம் பெறப்படும் வர்ணம் எது?
 6. ஊதாவிற்கு எதிர்வர்ணம் யாது?
 7. முன்செல்லும் வர்ணங்களை எவ்வாறு அழைப்பர்? உதாரணம் தருக?
 8. பின்செல்லும் வர்ணங்களை எவ்வாறு அழைப்பர்? உதாரணம் தருக?
 9. பொது வர்ணங்கள் எவை?
 10. கருத்துள்ள வாக்கியம் ஒன்று எழுதுக.

i. வர்ண பலம்:
ii. வர்ண ஒத்திசைவு:

error: Content is protected !!