மொசாக் சித்திரம்

 உடைந்த கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் துண்டுகளை ஒட்டி ஆக்கப்படும் சித்திரம் மொசாக் சித்திரம் எனப்படும்.

error: Content is protected !!