கொலாஜ் சித்திரம்

பல்வேறுபட்ட கழிவு பொருட்களை ஒருங்கிணைத்து ஒட்டுவதன் மூலம் ஆக்கப்படும் சித்திரம் கொலாஜ் சித்திரம் எனப்படும்.

பயிற்சி வினாக்கள்

1. கொலஜ் சித்திரம் என்றால் என்ன?
2. கொலாஜ் ஒட்டுச்சித்திரம் ஒன்றை ஆக்குங்கள்.

error: Content is protected !!